NOT KNOWN FACTUAL STATEMENTS ABOUT مزاج

Not known Factual Statements About مزاج

مدت ها تصور می شد که افراد دارای چهار خلق و خوی مختلف هستند که می تواند آنها را توصیف کند. فلاسفه، از جمله بقراط، این تمایزها را طی سالهای گذشته اعلام کرده اند.اگر عضوی در برخورد با گرما، سرما، خش

read more